Verantwoording ANBI status

Hieronder een aantal basisgegevens en documenten ter verantwoording van onze organisatie. E.e.a zoals per 2014 verplicht is gesteld voor alle Algemene Nut Beogende Instellingen (ANBI status).

Oprichtingsakte

De Stichting is opgericht op 11 juni 2019 per notariële akte opgesteld door notariskantoor Lautenbach te Heemskerk. Als hieronder verwezen wordt naar artikels dan zijn dat artikels zoals voorkomend in deze akte.

Naam: Stichting Bankjesparade (artikel 1 Statuten)

RSIN/ fiscaal nummer: 860123133

Contactgegevens: info@bankjesparade.nl

Doelstelling

1a. Het maken en plaatsen van kunstzinnige bankjes/zitmeubels in de openbare ruimte voor alle bewoners en passanten die daar gebruik van willen maken.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitnodigen van kunstenaars en ambachtswerkers om een ontwerp in te dienen. Na  goedkeuring krijgen zij de opdracht om het ontwerp uit te voeren en wordt het  object vervolgens in de openbare ruimte geplaatst.

Hoofdlijnen van het actuele beleid

Het actuele beleid wordt afgeleid van en getoetst aan het in 2013 door de gemeente Heemskerk, de eigenaar van de tuin, goedgekeurde Beleidsplan van de Stichting. Hierin worden de lange termijn doelen gesteld op het gebied van groenbeheer, voorzieningen, evenementen, educatieve projecten en publiciteit. In de jaarverslagen wordt per jaar gerapporteerd over de voortgang.

Statutaire bestuurssamenstelling

Voorzitter: Marjan Meijer, Puccinistraat 18,  1962 BT Heemskerk

Secretaris tevens Penningmeester: Cees Schavemaker, Kennemerlandstraat 42, 1966 PH Heemskerk

Bestuurslid: Gerard Castricum, Ardennenlaan 26, 1966 RV Heemskerk

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van functie gemaakte kosten (artikel 3 Statuten).

Voor coördinatie van- en toezicht op uitvoering, vervaardiging en plaatsing van de bankjes worden per project door het bestuur een project- en/of  artistiek adviseur aangezocht, die op hun beurt regelmatig rapporteren aan het bestuur over de gang van zaken. Zij ontvangen voor hun inspanningen een vergoeding.